Logo Izbica Kujawska

News

ZARZĄDZENIE Nr 18/ 2019 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

17.01.2019

ZARZĄDZENIE Nr 18/ 2019
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 16 stycznia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z  organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023”.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr VIII/59/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.230.2104) oraz Uchwałą Nr IX/66/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 września 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (opublikowano: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.230.2106)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedmiot i cel konsultacji.

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

§ 2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 16 stycznia 2019 roku. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 31 stycznia 2019 roku.

§ 3. Tryb przeprowadzenia konsultacji.

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Izbica Kujawska.

2. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie wieloletniego programu (zob. załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia). Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: urzad@izbicakuj.pl

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska.

3) osobiście - poprzez złożenie formularza w sekretariacie (pok. nr 15) Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej (ul. Marszałka Piłsudskiego 32).

§ 4. Postanowienia końcowe.

1. Konsultacje przeprowadza Inspektor ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Izbica Kujawska oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

Wieloletni programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023

Formularz konsultacji
 

 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Zaprasza

ZGŁOSZENIE STRAT W UPRAWACH

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.