Logo Izbica Kujawska

News

O B W I E S Z C Z E N I E

30.01.2019

Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu 4 lutego 2019 roku o godzinie 11:00 w sali Nr 39 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 odbędzie się V sesja VIII kadencji Rady Miejskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad V sesji VIII kadencji rady miejskiej.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Powołanie protokolanta obrad.

5. Powołanie sekretarza obrad sesji.

6. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji rady miejskiej.

7. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami rady.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Izbicy Kujawska na rzecz jej użytkowania wieczystego.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Wólka Komorowska gm. Izbica Kujawska.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej.


 


 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2019 rok.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2019 rok.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw i statutu Osiedla Izbica Kujawska.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysów, Rad Sołeckich, Rady Osiedlowej, Zarządu Rady Osiedlowej i Przewodniczącego Rady Osiedlowej.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej.

28. Wolne wnioski.

29. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Śledziński

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Zaprasza

ZGŁOSZENIE STRAT W UPRAWACH

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.