Logo Izbica Kujawska

News

OKÓLNIK - dotacja w zakresie demontażu azbestu

18.03.2019

Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Toruniu uruchomił dotacje w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na rok 2019. Właściciele nieruchomości posiadający azbest na terenie Gminy Izbica Kujawska, chcący skorzystać z tej formy dofinansowania proszeni są o zgłoszenie się do tut. Urzędu w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. Wysokość dofinansowania w 2019 roku wynosi 50 %. Pozostałe 50% pokryje każdy posiadacz azbestu zgodnie z fizycznie odebraną ilością azbestu ze swojej nieruchomości.

Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje ponadto, że tak jak w roku ubiegłym w terminie do dnia 31 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 (pokój nr 15) można składać wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Izbica Kujawska na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Nieruchomość na której miałaby zostać zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków nie może znajdować się na terenie aglomeracji Izbica Kujawska. Zasady udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska określa uchwała Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2016 roku nr XIX/100/16.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą:

1. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego wniosku.

2. Warunkiem otrzymania dotacji jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy istniejących budynkach mieszkalnych lub budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego.

3. Dotacje przyznawane będą do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

4. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego.

5. Wnioskujący na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację do 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż 2500,00 zł.

6. Dofinansowanie udzielane będzie zgodnie z zasadami określonymi w w/w uchwale oraz na podstawie złożonych następujących dokumentów:

1) wniosku o przydzielenie dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków;

2) oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wraz
z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;

3) prawomocnych zgłoszeń, pozwoleń i decyzji administracyjnych w zależności od przepustowości oczyszczalni (lub ich kopii);

4) opisu lub projektu technicznego instalacji oraz aprobat technicznych wymaganych w przepisach prawa (lub ich kopii).

 

 

7. Dofinansowaniu nie podlegają:

  1) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń       administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;

2) koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń;

3) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków;

4) koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni;

5) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę.

Wzór wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dostępny jest na stronie internetowej www.bip.izbicakuj.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej – pokój nr 24.

Szczegółowych informacji w zakresie dofinansowań do utylizacji azbestu oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej Pan Grzegorz Studziński – 54 286 50 09.

Burmistrz Izbicy Kujawskiej pragnie również przypomnieć o zakazie spalania odpadów (np. odzieży, obuwia, folii, lakierowanych odpadów z produkcji mebli, butelek i opakowań z plastiku) w przydomowych kotłowniach oraz o konsekwencjach pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób niezgodny z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 10 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy - podlega karze grzywny.

 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Zaprasza

ZGŁOSZENIE STRAT W UPRAWACH

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.