Logo Izbica Kujawska

News

Zawiadomienie

30.10.2019

Izbica Kujawska dnia, 25 października 2019 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Na podstawie § 7 Uchwały Nr XIII/76/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Izbica Kujawska  zwołuję ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Izbica Kujawska.

 

            Zebranie odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 r. o godzinie 17-tej w budynku Miejsko -Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej przy ul. Narutowicza 63.

Proponowany porządek zebrania:

1.Otwarcie.

2.Przyjęcie porządku zebrania.

3.Konsultacja projektu statutu Osiedla Izbica Kujawska.

4.Wolne wnioski.

5.Zakończenie.

 

                                                                       Przemysław Kędzierski

                                                                           Zastępca Burmistrza Izbicy Kujawskiej
 

 

 

projekt

UCHWAŁA Nr…………

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia……………

 

w sprawie statutu Osiedla Izbica Kujawska

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn zm.) uchwala się co następuje:

 

Rozdział I

Nazwa i obszar
 

§ 1.1. Nazwa jednostki pomocniczej gminy brzmi: Osiedle Izbica Kujawska.

2. Obszar działania osiedla obejmuje miasto Izbica Kujawska.

3. Ogół mieszkańców osiedla stanowi samorząd mieszkańców miasta.
 

§ 2. Osiedle Izbica Kujawska jest jednostką pomocniczą Gminy. Jego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Izbica Kujawska.

 

Rozdział II

Zasady i tryb wyborów
 

§ 3.Wybory przewodniczącego zarządu i zarządu osiedla zarządza Rada Miejska.

 

§ 4. 1. Wyborów dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym.

2. Burmistrz zawiadamia mieszkańców o terminie i miejscu wyborów na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą wyborów w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Wybory powinny się odbyć nie później niż w okresie 3 miesięcy od daty upływu kadencji.

4. Uczestnicy zebrania potwierdzają swoją obecność na liście obecności.

 

§ 5.1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród osób uprawnionych w głosowaniu jawnym. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na przewodniczącego zarządu lub do zarządu osiedla.

2. Członkiem komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu w stosunku do kandydata na przewodniczącego zarządu lub do zarządu osiedla , jak również osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia.

3. Komisja skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji.

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

 2. przygotowanie kart do głosowania;

 3. przeprowadzenie głosowania;

 4. ustalenie wyników wyborów;

 5. ogłoszenie wyników wyboru;

 6. sporządzenie protokołu z wyboru podpisanego przez członków komisji.
   

§ 6. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór przewodniczącego zarządu osiedla. W drugiej kolejności przeprowadza się wybór zarządu osiedla.
 

§ 7.1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy osiedla głosują na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję skrutacyjną opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

2. Nazwiska i imiona kandydatów na przewodniczącego zarządu osiedla i do zarządu osiedla umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej.

3. W wyborach przewodniczącego zarządu osiedla za głosy ważne uznaje się te oddane na kartach ze znakiem „X” postawionym w kratce obok jednego kandydata.

4. Postawienie znaku „X” w kratce przy więcej niż jednym kandydacie lub nie postawienie znaku „X” w kratce przy żadnym kandydacie powoduje nieważność głosu.

5. Jeśli w wyborach na przewodniczącego został zgłoszony tylko jeden kandydat głosuje się stawiając znak „X” w kratce przy słowie „TAK” lub „NIE”. Wybranym zostaje ten kandydat, który uzyskał więcej głosów na „TAK”.

6. Przy jednakowej liczbie głosów na „TAK’ i na „NIE” głosowanie należy powtórzyć.

7. Przy wyborze zarządu osiedla za głosy ważne uznaje się te oddane na kartach, na których pozostawiono znak „X” w kratce obok nie więcej kandydatów niż liczy zarząd.

8. Postawienie znaku „X” w kratce obok większej liczby kandydatów niż liczy zarząd, lub nie postawienie znak „X” w kratce przy żadnym kandydacie powoduje nieważność głosu.

9. Za nieważne uznaje się głosy oddane na kartach:

1) bez pieczęci;

2) całkowicie przedartych;

3) z dopisanymi dodatkowo nazwiskami;

4) innych niż przygotowała komisja skrutacyjna.
 

§ 8.1. Za wybranego na przewodniczącego zarządu osiedla uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę ważnych głosów.

2. W przypadku gdy kandydaci na przewodniczącego otrzymali równą liczbę głosów, głosowanie należy powtórzyć. Gdy ponownie wybór jest nierozstrzygnięty. Komisja skrutacyjna przeprowadza losowanie wśród kandydatów z tą samą największą ilością głosów.

3. Za wybranych do zarządu osiedla uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnych głosów.

4. W przypadku , gdy kilku kandydatów do zarządu osiedla otrzymało równą ilość głosów, a ich wejście do zarządu przewyższyłoby jej statutowy skład , komisja skrutacyjna przeprowadza losowanie wśród kandydatów z tą samą największą ilością głosów.

5. Losowania, o którym mowa w ust. 2 i 4 dokonuje komisja skrutacyjna.

 

§ 9.1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów, wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli naruszono przepisy prawa, a naruszenie to mogło wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów.

2. Protest złożony po terminie podlega odrzuceniu.

3. Rozpatrując protest Rada Miejska stwierdza ważność lub nieważność wyborów.

4. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów burmistrz zarządza ponowne wybory . 5. Przepisy o wyborze stosuje się odpowiednio.
 

§ 10.1. Wygaśniecie mandatu przewodniczącego zarządu osiedla i członka zarządu osiedla następuje na skutek:

1) zrzeczenia się mandatu;

2) śmierci;

3) utraty prawa wybieralności;

4) odwołania przed upływem kadencji.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego zarządu lub członka zarządu osiedla w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1-3 przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o zasadach i trybie wyborów stosuje się odpowiednio.
 

§ 11.1. Z uzasadnionym pisemnym wnioskiem do burmistrza o odwołanie przewodniczącego zarządu osiedla lub poszczególnych członków zarządu przed upływem kadencji może wystąpić…….. % uprawnionych do głosowania mieszkańców osiedla.

2. Odwołanie następuje w tym samym trybie co wybór.

3. Burmistrz zarządza wybory uzupełniające i przedterminowe nie później niż w ciągu miesiąca od zaistnienia przyczyny.

4. Wyborów uzupełniających lub przedterminowych nie przeprowadza się jeśli od dnia wyboru lub złożenia ostatniego wniosku o odwołanie upłynęło mniej niż 12 miesięcy, albo do końca kadencji jest mniej niż 3 miesiące .

5. Wybory przeprowadza się w tym samym dniu co odwołanie.

 

§ 12.1. Kadencja zarządu i przewodniczącego zarządu osiedla trwa 5 lat. Po upływie kadencji pełnią swoją funkcję do czasu wyboru.

2.Kadencja rozpoczyna się z dniem wyborów.
 

Rozdział III

Organizacja i zadania organów osiedla


 § 13. Organami osiedla są:

 1. Ogólne zebranie mieszkańców;

 2. Zarząd osiedla.
   

§ 14.1. Ogólne zebranie mieszkańców osiedla jest organem uchwałodawczym.

2. Ogólne zebranie mieszkańców tworzą stali mieszkańcy osiedla uprawnieni do głosowania.

 

§ 15. Do zadań ogólnego zebrania mieszkańców należy:

 1. dokonywanie oceny działalności zarządu;

 2. sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym nie zastrzeżone przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej na rzecz innych podmiotów;

 3. dbanie o gospodarczy i społeczny rozwój osiedla;

 4. propagowanie zasad współżycia społecznego oraz dbanie o mienie będące w użytkowaniu mieszkańców osiedla;

 5. zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania;

 6. kształtowanie odpowiednich zasad współżycia społecznego mieszkańców;

 7. tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym Osiedla wszystkich jego mieszkańców;

 8. inspirowanie różnych form opieki społecznej i pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców będących w trudnych sytuacjach życiowych.

 9. wnioskowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości samorządu mieszkańców osiedla.
   

 § 16.1. Ogólne zebranie mieszkańców osiedla zwołuje przewodniczący zarządu:

 1. z własnej inicjatywy;

 2. na żądanie, co najmniej ……….. % stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania;

 3. na wniosek burmistrza;

 4. na wniosek zarządu osiedla.

2. Prawo zwołania zebrania przysługuje również burmistrzowi.

3. Zebranie ogólne mieszkańców zwołuje się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2-4.

4. Termin, godzinę i miejsce zebrania wraz z porządkiem obrad przewodniczący zarządu lub burmistrz podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w mieście i na stronie internetowej urzędu na 7 dni przed planowaną datą zebrania.

5. Ogólne zebranie mieszkańców odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku.
 

§ 17.1. Uchwały ogólnego zebrania mieszkańców są ważne, gdy w zebraniu uczestniczy co najmniej…..% stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się wymaganej frekwencji, zebranie można odbyć i jest prawomocne po upływie 15 minut od pierwszego terminu w tym samym dniu bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

2. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność na liście obecności.

 

§ 18.1. W skład Zarządu osiedla wchodzi ……….osób.

2. Na czele zarządu stoi przewodniczący, który kieruje pracami zarządu.

3. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż ………razy w roku.

 

§ 19.1. Do zadań zarządu należy:

 1. przygotowanie projektów uchwał ogólnego zebrania mieszkańców;

 2. wykonywanie uchwał ogólnego zebrania mieszkańców;

 3. prowadzenie racjonalnej i rzetelnej gospodarki środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie gminy zgodnie z przeznaczaniem określonym przez ogólne zebranie mieszkańców;

 4. występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców osiedla;

 5. współdziałanie z radnymi, instytucjami i organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań.

 

§ 20. Do zadań przewodniczącego zarządu należy:

 1. przygotowanie projektów uchwał zarządu;

 2. wykonywanie uchwał zarządu;

 3. przedkładanie na ogólnym zebraniu mieszkańców informacji z działalności zarządu;

zwoływanie ogólnego zebrania mieszkańców.

§ 21. 1. Ogólne zebranie mieszkańców osiedla i zarząd osiedla podejmuje rozstrzygnięcia i wyraża opinie w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Rozstrzygnięcia ogólnego zebrania mieszkańców osiedla oraz zarządu osiedla mogą mieć formę uchwał odrębnych lub wpisanych do protokołu. Uchwały w formie odrębnego od protokołu dokumentu podpisuje przewodniczący zarządu lub w razie jego nieobecności członek zarządu, który przewodniczył posiedzeniom organów osiedla.
 

§ 22. 1. Ogólne zebranie mieszkańców otwiera i prowadzi obrady przewodniczący zarządu lub pod nieobecność przewodniczącego jeden z członków zarządu osiedla,
a w przypadku zwołania ogólnego zebrania mieszkańców w celu dokonania wyboru przewodniczącego lub zarządu osiedla albo odwołania przewodniczącego zarządu lub jego poszczególnych członków, burmistrz lub wyznaczony przez niego pracownik.

2. Porządek obrad ogólnego zebrania mieszkańców ustala ogólne zebranie mieszkańców na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego zebranie.

3. Posiedzeniom zarządu osiedla przewodniczy przewodniczący zarządu lub inny członek zarządu.

4. Porządek posiedzenia zarządu ustala zarząd.
 

§ 23. 1. Z zebrania ogólnego mieszkańców oraz z posiedzenia zarządu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez przewodniczącego.

2. Protokół, powinien zawierać:

1) miejsce, datę i godzinę odbycia zebrania, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta;

2) w przypadku ogólnego zebrania mieszkańców liczbę mieszkańców uprawnionych do głosowania biorących udział w zebraniu i stwierdzenie prawomocności obrad;

3) zatwierdzony porządek zebrania;

4) streszczenie przebiegu obrad oraz treści wystąpień;

5) treść podejmowanych uchwał oraz wyniki głosowania;

6) podpis przewodniczącego.

3. Do protokołu winna być dołączona lista obecności, podjęte uchwały, złożone wnioski oraz wszystkie inne załączniki.
 

Rozdział IV
Zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji
 

§ 24. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania osiedla jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań własnych gminy.

2. Osiedle uczestniczy w realizacji zadań gminy poprzez:

1) inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych gminy;

2) wspieranie i inspirowanie działań o znaczeniu lokalnym, zmierzających do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców osiedla;

3) współpracę z organizacjami pozarządowymi i właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, sportu, porządku publicznego;

4) organizowanie wspólnych prac na rzecz osiedla.
 

Rozdział V
Majątek jednostki pomocniczej i jego finanse

 

§ 25. 1. Osiedle nie tworzy własnego budżetu.

2. Gospodarka finansowa osiedla prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.

3. Rada Miejska może wyodrębnić w budżecie gminy środki finansowe
z przeznaczeniem na realizację zadań osiedla.
 

§ 26. Zarząd osiedla ponosi odpowiedzialność za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej w ramach środków przyznanych osiedlu.

 

Rozdział VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej

 

§ 27. 1. Nadzór nad działalnością organów osiedla sprawowany jest na podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Organem nadzoru jest Burmistrz i Rada Miejska w Izbicy Kujawskiej.
 

§ 28. Bieżącą kontrolę nad działalnością osiedla sprawuje burmistrz, w szczególności poprzez prawo uczestniczenia w posiedzeniach organów osiedla.
 

§ 29. Przewodniczący Zarządu przedkłada burmistrzowi uchwały ogólnego zebrania mieszkańców oraz uchwały zarządu osiedla wraz z protokołem i listą obecności w ciągu 14 dni od dnia odbycia zebrania.

 

Rozdział VII
Przepisy końcowe

 

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.
 

§ 31. Traci moc uchwała Nr IX/42/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia statutów sołectw i statutu Osiedla Izbica Kujawska (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2008 r. Nr 9, poz. 99)
 

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Zaprasza

ZGŁOSZENIE STRAT W UPRAWACH

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.