Logo Izbica Kujawska

News

ogłoszenie

03.03.2020

Burmistrz Izbicy Kujawskiej

na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506), Uchwały Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2023, Uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

o g ł a s z a

 

otwarty konkurs

na wykonywanie w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego
w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki

i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 

Rodzaj zadania                


Organizacja cyklu imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, turniejów, rajdów, zawodów, warsztatów twórczych, promujących zdrowy tryb życia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień zawartej w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok
 

Formy i warunki realizacji zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Powierzenie zadania.

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym (ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gminy Izbica Kujawska), wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu

Przygotowanie merytoryczne do przeprowadzenia zawodów – sportowych, rekreacyjnych, imprez turystycznych, rajdów, tj. znajomość przepisów w sprawie ich organizacji, opracowanie programów profilaktycznych i regulaminów zawodów sportowych i rekreacyjnych, imprez turystycznych, rajdów, kwalifikacja uczestników, drużyn do zawodów, turniejów, rajdów itd.

Zapewnienie miejsc, obiektów, tras (i zabezpieczenie ich), na rozegranie zawodów sportowych i rekreacyjnych, rajdów.

Zapewnienie organizacji warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi, organizacja pogadanek oraz broszur związanych z tematyką przeciwdziałania uzależnieniom.

Zapewnienie niezbędnego sprzętu, zakup dyplomów, nagród, napojów i posiłków regeneracyjnych itp.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 

 

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 

Termin realizacji zadania                         


Do zrealizowania w miesiącach: kwiecień-wrzesień 2020
 Dokumenty/oświadczenia:

 1. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie, należy dołączyć:

a) aktualny wyciąg z rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego podmiotu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku;

b) aktualny statut;

c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/;

 1. Programy profilaktyczne turniejów, zawodów oraz rajdów;

 2. Regulaminy sportowe, turystyczne turniejów i rajdów (zawierające informacje o ich celach, terminach i miejscach, rekrutacji uczestników – wraz z wymogami co do prawa ich startu, klasyfikacji i nagrodach).

 3. Wykazy osób dorosłych, biorących udział w realizacji usługi ze wskazaniem ich czynności;

 4. Oświadczenie – zobowiązanie usługodawcy do zapewnienia kwalifikacji osób do turniejów i rajdów;

 5. Oświadczenie, że usługodawca zapewni wymagane prawem ubezpieczenia dla uczestników turniejów i rajdów.

             Zasady przyznawania dotacji.

 1. Wzór oferty określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25).

 2. Powierzenie zadania następuje na podstawie umowy sporządzonej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25).

 3. Burmistrz Izbicy Kujawskiej przyznaje dotację po rozpatrzeniu złożonych w terminie ofert.

 4. Burmistrz Izbicy Kujawskiej może odmówić udzielenia dotacji podmiotowi wyłonionemu w konkursie, jeżeli:

 1. Okaże się, że podmiot nie ma możliwości zrealizowania zadania w sposób opisany w ofercie;

 2. Podmiot lub jego reprezentant utracą zdolność do czynności prawnych.


Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, tel. 54 2865009 wew. 119, bądź pod adresem elektronicznym: urzad@izbicakuj.pl.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska w terminie do dnia 24 marca 2020 roku (do godz. 15.00).

W przypadku dostarczenia ww. dokumentów osobiście lub przez osobę upoważnioną lub za pośrednictwem poczty kurierskiej, o terminowości decyduje data złożenia dokumentacji pod wskazany adres. W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego o terminowości decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na świadczenie usług: Organizacja cyklu imprez sportowych rekreacyjnych i turystycznych, turniejów, rajdów, zawodów, warsztatów twórczych, promujących zdrowy tryb życia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień. Ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.


             Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

 1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie nie później niż 14 dni od upływu ostatniego dnia składania ofert.

 2. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Izbicy Kujawskiej dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym (w przypadku ofert zawierających błędy formalne dopuszcza się uzupełnienie braków; ostatecznie konkurs wygrywa jedna organizacja).

 3. Ostateczną decyzję co do wyboru oferty podejmuje Burmistrz Izbicy Kujawskiej.

 4. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

 1. Celowość oferty;

 2. Doświadczenie oferenta we wcześniejszym realizowaniu zadań o podobnym charakterze;

 3. Posiadanie zaplecza rzeczowego i potencjału ludzkiego gwarantującego właściwe wykonanie zadania;

 4. Celowość planowanych wydatków;

 5. Stopień zaangażowania w realizację zadania środków własnych oferenta lub pochodzących z innych źródeł, np. od sponsorów, darczyńców.


Burmistrz Izbicy Kujawskiej, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informuje, że w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert, jak i w roku poprzednim, nie realizował tego rodzaju zadania.

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

Załącznik nr 3 - pobierz

Załącznik nr 4 - pobierz

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Zaprasza

ZGŁOSZENIE STRAT W UPRAWACH

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.