Logo Izbica Kujawska

News

KONKURS PLASTYCZNY „Kartka świąteczna II”

09.09.2020

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Kartka świąteczna II”

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

 2. Zasady określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 3. Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.kujawiaki.pl

 4. Adres Organizatora:

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ul. Sikorskiego 12, 87 - 850 Choceń

tel./fax. (54) 284-66-69

 1. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat Konkursu:

Agata Kulik, tel. (54) 284-66-69

e-mail: zglowiaczka@wp.pl

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 14 września do 20 listopada 2020r.

 2. Konkurs prowadzony jest na terenie działalności Stowarzyszenia (gmina: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, gmina Włocławek).

 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 4. Organizacja Konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§2.

Cele i tematyka Konkursu

 1. Celem Konkursu jest:

 • informowanie w zakresie realizacji strategii LSR.

 1. Tematyka prac:

 • kartka o tematyce Świąt Bożego Narodzenia.

§3.

Uczestnictwo w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić warunek:

a) być mieszkańcem jednej z 13 gmin Stowarzyszenia (tj. gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, Włocławek);

 1. Zgłoszenie pracy na konkurs przez uczestników oznacza akceptację warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie.

 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z:

 • oświadczeniem, iż prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.

 • wyrażeniem zgody na przekazanie autorskich praw majątkowych w zakresie prezentowania pracy w wydawnictwach i publikacjach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, a w szczególności do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą.

 1. Organizator uzyskuje prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nadesłanych na Konkurs prac w następujących polach eksploatacji: ekspozycji na stronie internetowej www.kujawiaki.pl, na materiałach promocyjnych, oraz wystawach promujących obszary należące do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

 2. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora konkursu za wady prawne zgłoszonych prac, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko nim roszczeń związanych z naruszeniem służących im praw własności intelektualnej.

 3. Organizator konkursu może unieważnić konkurs, jeżeli nie zostaną złożone prace konkursowe przez minimum 10 uczestników w każdej z kategorii wiekowej.

 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody. O wszystkich zmianach dotyczących Konkursu, Organizator informować będzie poprzez stronę Stowarzyszenia www.kujawiaki.pl.

 5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 6. W konkursie plastycznym nie mogą brać udziału dzieci członków Zarządu oraz pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§4.

Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 14 września do 20 listopada 2020 roku dostarczyć do biura Stowarzyszenia na adres: 87- 850 Choceń, ul. Sikorskiego 12, pracę z dopiskiem na odwrocie kartki:

Konkurs Plastyczny Imię i Nazwisko Gmina

Data urodzenia

wraz z wypełnioną deklaracją uczestnictwa (deklaracja nie może być przyklejona do pracy plastycznej)

 1. Prace złożone/przesłane po upływie terminu nie będą brały udziału w konkursie. W przypadku prac przesłanych pocztą decyduje data wpływu pracy do LGD.

 2. Prace złożone na konkurs muszą być pracami własnymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

 

§5.

 

Wymagania techniczne

 1. Kartka świąteczna Bożonarodzeniowa – praca wykonana dowolną techniką, format kartki składanej maksymalnie A5.

 2. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 1 pracę do konkursu.

 3. Komisja przy ocenie prac weźmie pod uwagę oryginalność, estetykę prac.

 

§6.

Ocena prac konkursowych

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa.

 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 4 grudnia 2020r.

 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane zakodowane prace. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej numer ten będzie rozkodowany i zostanie ujawnione nazwisko autora zwycięskiej pracy.

 4. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.

 5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 6. O decyzji Komisji, laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą listowną.

 7. Lista nagrodzonych uczestników konkursu zostanie opublikowana na stronie:

www.kujawiaki.pl

 

§7.

 

Nagrody

 1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody w trzech kategoriach wiekowych:

 • 5-8 lat – 4 nagrody,

 • 9-11 lat – 4 nagrody,

 • 12-16 lat – 4 nagrody.

Przy podziale na kategorie wiekowe liczy się rok urodzenia uczestnika.

 1. Przyznane nagrody będą jednakowe w każdej kategorii wiekowej – sprzęt turystyczny/sportowy/muzyczny.

§8.

Warunki ogólne

 1. Osoby zgłaszające swoje prace do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone prace zostały wykonane osobiście.

 3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD):

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej RODO informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń, Numer KRS 0000280962

  2. Z Inspektorem Ochrony Danych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki można kontaktować się pod nr tel. 544 544 001 e-mail: inspektor@kiodo.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach związanych z działalnością statutową LGD, udziałem w Programach, wydarzeniach, działaniach realizowanych przez LGD na podstawie

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, tj. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit.

a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych,

która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub powierzone

innym podmiotom i instytucjom na potrzeby realizacji celu/celów określonych w punkcie 3 niniejszej klauzuli.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych posiada Pani/Pan:

 • prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;

 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

 • prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie art. 20 i 21 RODO;

  1. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy określone w RODO.

  2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania czynności związanych z działalnością statutową LGD, udziałem w Programach, wydarzeniach, działaniach realizowanych przez LGD.

  3. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Zaprasza

ZGŁOSZENIE STRAT W UPRAWACH

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.