Logo Izbica Kujawska

Archiwum newsów, strona 7

Obrazek dla news_828

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy, Pracownicy Administracji i Obsługi, Drodzy Rodzice i Uczniowie

25.06.2021

Zakończenie roku szkolnego to długo wyczekiwany moment dla każdego z Was. To dzień, w którym każdy otrzyma świadectwo swojej pracy.

Miniony rok szkolny ze względu na trwającą pandemię koronawirusa był znów nietypowym dla pracy szkół i niezwykle trudnym i bardzo pracowitym okresem. Dlatego tym bardziej chcę Wam wszystkim podziękować za wytrwałość i rzetelność – zarówno w pracy w murach szkoły, jak i podczas zajęć zdalnych w domach.

Dyrekcji i wszystkim Pracownikom Szkół składam serdeczne podziękowania za sumienną i pełną zaangażowania pracę. Rodzicom – dziękuję za trud współpracy ze szkołą w tak niełatwym dla niej okresie. Uczniom przekazuję serdeczne gratulacje za zdobycie wiedzy i osiągnięte wyniki.

Wszystkim życzę zdrowych, udanych i bezpiecznych wakacji.


 


 

Marek Dorabiała

Burmistrz Izbicy Kujawskiej


 


 


 

Izbica Kujawska, 25 czerwca 2021 roku

 

więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków

23.06.2021

Numer naboru LGD: 2/2021/EFS/PG

Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych , samopomocowych,

b) lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

 

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020

 

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: Usługi wzajemnościowe , samopomocowe; lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

 

Przedsięwzięcie: 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych , kulturalnych i edukacyjnych

Cel ogólny: 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

 

Cel szczegółowy: 2.2 Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR


 


 


 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego
na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

 

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –  12.07.2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 05.08.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – IV kwartał 2021 r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń w godzinach pracy biura tj. w poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30-14.00.

 

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych
w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.kujawiaki.pl i wypełnić elektronicznie.

 

Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikiem obowiązkowym należy wydrukować i podpisać przez osoby upoważnione (pieczątka podmiotu lub pieczątka/i imienne osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez grantobiorcę.

Złożenie wniosku o powierzenie grantu jest potwierdzane przez pracownika biura LGD na pierwszej stronie wniosku oraz na kopii pierwszej strony wniosku (na egzemplarzu grantobiorcy).

 

Uwaga! Wniosek należy wypełnić zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu
o naborze i instrukcjami, które są wskazane we wzorze wniosku o dofinansowanie.

 

IV. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU

W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki:

Wskaźnik produktu

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
w programie,

- liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie,

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych,

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym.

Wskaźnik rezultatu:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna,

- liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- liczba wdrożonych inicjatyw wzajemnościowych lub samopomocowych,

-liczba animatorów lub liderów lokalnych, która uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu projektu,

-wskaźnik efektywności społecznej minimum 34%.

V. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU

Wszystkie podmioty posiadające zdolność prawną z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów:

- wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańców pełniących rolę centrów społeczno-gospodarczych w regionie objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju;

- miast powyżej 20 tys. mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju;

2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze;

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,

b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej

i animacji społecznej.

 

Uwaga!

1. Wszystkie działania podejmowane w ramach pkt. a, b i c winny wspierać rozwiązania, które pozwalają na organizowanie i animacje społeczności lokalnej. Tworzenie „zamkniętych działań” skierowanych tylko do jednej z grup społeczności lokalnej, nie wpisują się w ww. rozwiązania, ponieważ nie angażują, nie animują ani nie integrują osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością mieszkańców. Działania takie powinny włączać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na rzecz mieszkańców, ale także włączać mieszkańców w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2.Realizowane projekty w ramach pkt. C inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej nie powinny być skoncentrowane na wsparciu dzieci (tym bardziej, iż grantobiorcy będą zobligowani do realizacji wskaźnika związanego z efektywnością społeczną). Uczestnictwo dzieci w tych projektach powinno być łączone ze wsparciem dorosłych dla zapewnienia kompleksowości wsparcia i realizacji zamierzonych celów. Dzieci mogą być również objęte wsparciem we wszystkich typach (pkt. a, b i c) jako otoczenie.

3.Wszystkie działania w ramach projektu należy realizować na terenie województwa kujawsko-pomorskiego , tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. gdy dana forma wsparcia nie jest dostępna na danym terenie), możliwa jest realizacja poza terenem województwa kujawsko-pomorskiego. Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o powierzenie grantu.

 

VIII. FORMA WSPARCIA I POZIOM O POWIERZENIE GRANTU

Forma wsparcia: 95% zaliczka, 5% refundacja

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000,00 zł i stanowi 95% środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - w wysokości nie mniejszej niż 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

IX.ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na projekty objęte grantem w naborze wynosi 800.000,00 PLN.

X. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM
W RAMACH EFRR

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie internetowej LGD (www.kujawiaki.pl) oraz w biurze LGD.

 

XI. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki czynnego w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30 , wtorek od 7.30-17.00 i piątek 7.30-14.00

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem 54 284 66 69, w godzinach pracy biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD.

 

XII. ZAŁĄCZNIKI

 

1. Wzór wniosku o powierzenie grantu (EFS) wraz z załącznikiem

2. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz z załącznikami

3. Wzór wniosku o płatność

4. Kryteria oceny i wyboru projektów objętych grantem z EFS

5. Karta zgodności projektu z LSR

6. Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru

7. Procedury wyboru i oceny Grantobiorców wraz z procedurą wdrażania projektów objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (Oś 11)

8. Katalog stawek maksymalnych

9. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

10. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem

11. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej

12. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej

13. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97405/wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_wydatkow_21_12_2020_1.pdf

14. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

więcej

Obrazek dla news_823

30 czerwca upływa ważny termin dotyczący zwolnienia ze składek. Nie zwlekaj. Złóż wniosek.

23.06.2021

Jeszcze tylko tydzień mają przedsiębiorcy na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek za grudzień 2020 oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 roku. Wniosek RDZ-B7 musi trafić do ZUS do 30 czerwca 2021 r. Można go złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. By uzyskać zwolnienie, przedsiębiorcy powinni także do 30 czerwca przekazać dokumenty rozliczeniowe za objęty zwolnieniem okres, chyba że są z tego obowiązku zwolnieni – przypomina Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

więcej

Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE

22.06.2021

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Punkt mieści się w siedzibie urzędu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 w pokoju nr 17 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30. Wizyta możliwa po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel. 54 286 50 09.

więcej

INFORMACJA!

21.06.2021

                                                              Izbica Kujawska, dnia 21 czerwca 2021 roku

Burmistrz Izbicy Kujawskiej

OKSZ.524.1.2021

                                           Organizacje pozarządowe lub podmioty

                                          wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.

                                           o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

                                           na terenie gminy i miasta Izbica Kujawska

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Izbicy Kujawskiej zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie ww. ustawy na wykonywanie w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Komisja konkursowa zostanie powołana przez Burmistrza Izbicy Kujawskiej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych. Konkurs został ogłoszony 26 maja 2021 roku (szczegóły, zob. Zarządzenie nr 305/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 maja 2021 roku).

W związku z powyższym, prosimy o pisemne zgłaszanie kandydatur do pracy w komisji do dnia 23 czerwca 2021 r. do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej (ul. Marsz. Piłsudskiego 32) na formularzu, który jest do pobrania poniżej.


 

BURMISTRZ

Marek Dorabiała

więcej

Pan Marek Dorabiała - Gminny Komisarz Spisowy w Izbicy Kujawskiej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych.

18.06.2021

NSP 2021 trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 18 do 27 czerwca 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  1. mieć ukończone 18 lat,

  2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Zaprasza

ZGŁOSZENIE STRAT W UPRAWACH

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.